top of page

治療實證案例及好評

AVOBODY成立以來為不少一直受痛症困擾的人士進行物理治療服務,及提供一對一普拉提課程。我們的服務令客人十分滿意,收到不少好評,以下是部份客人使用服務後的反饋分享:

​Avobody 專業又細心嘅therapist
​一開始諗住淨係睇好膊頭痛就得,
點知一睇就連續由上年10月睇到而家,
先後幫我睇好咗膊頭、腰、背、肩胛…
每次黎都覺得好有得著,係學到野帶走嘅,
唔止淨係睇好個傷,仲會OT幫我睇症,
咁pro又有責任心嘅therapist係邊搵

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 

Adrian推薦了AVOBODY

17975177933355226.jpg
bottom of page