top of page

高能量磁波激光磁療儀
Electromagnetic Field Therapy & Laser Therapy

✧ 特高强度的電磁波(2.5 Tesla)

✧ 穿透皮膚將能量傳達到肌肉神經層

✧ 只需15分鐘即時止痛放鬆

✧ 無創傷性,不會造成皮膚損傷

電磁療.png

整個治療頭

電磁波作深層刺激

中​心圓點

3點激光及LED照射

​多角度調節臂架

進行磁波激光磁療儀的過程:

IMG_4705-2.jpg

Step 1

物理治療師會以觸診

找出肌肉激痛點位置。

IMG_4707-2.jpg

STEp​ 2

物理治療師會調節好磁療儀的方向

及角度,選擇內置各模式如止痛、

增肌、骨折復原等。

IMG_4706-2.jpg

STEP 3

物理治療師會在某些特別繃緊及痠痛的位置,使用單模進行定點刺激。

磁波激光磁療儀適用部位:

magnetic-3_edited.jpg

磁波激光磁療儀 - 深層痛點全放鬆

「部機噠噠噠噠噠咁打落嚟,舊肌肉就跟著個頻率咁郁,好似中槍咁,痠痠地又幾舒服。」

「Train完腳個大脾勁痠,打完

即刻唔痠!Recover快好多,

又可以再去training」

電磁療.png
bottom of page